Get the 1&1 Docker InfraKit Instance Plugin

Learn how to get the 1&1 Docker InfraKit Instance Plugin. [...]  

Use the 1&1 Docker InfraKit Instance Plugin

Learn how to use the 1&1 Docker InfraKit Instance plug-in. [...]